Pla Parcial Urbanístic ‘Sector 04 – Els Antígons’ (Cambrils)

Aquest Pla Parcial es formula d’acord amb les previsions contingudes en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cambrils que classifica els sòls inclosos en el sector 4 ‘Els Antígons’ com a sòl urbanitzable delimitat.

L’ordenació s’estructura a partir d’un passeig central que divideix l’àmbit en dues illes les quals estan delimitades al nord per la traça de l’antiga nacional N-340 reconvertida en passeig i pel sud, amb un vial intermunicipal amb el terme municipal de Vinyols i els Arcs.

Informació

  • Situació: Sector 04 'Els Antígons' - Cambrils (Tarragona)
  • Col·laborador: INTRAESA (Projecte urbanització)
  • Promotor: Propietaris Sector 4 'Els Antígons'
  • Pressupost urbanització: 4.249.848,38 €
  • Superfície: 62.356,82 m²
  • Índex edificabilitat bruta: 0,6 m²st/m²s